به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه در آخرین روز از هفته جهاد کشاورزی  طرح کم فشار و احیا و مرمت قنات احمد آباد روستای شاهرخت افتتاح گردید.

 * طرح کم فشار که در چاه سادات روستای شاهرخت در سطح 25 هکتار با اعتباری بالغ بر 1733 میلیون ریال و همچنین جمعیت برخوردار 20 خانوار افتتاح گردید.

* احیا و مرمت قنات احمد آباد شاهرخت با حجم 205متر کبل گذاری و طوقه چینی با اعتباری 550 میلیون ریال افتتاح گردید.