بازدید مهندس اکبری مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی استان خراسان جنوبی از محلهای پیشنهادی احداث مجتمع های بارگاه بهداشتی زرشک و گلخانه

در اثنای این بازدیدها صورت گرفت:
جلسه با فرماندار محترم شهرستان و ارائه برنامه های شرکت
جلسه با شورای اسلامی و شهردار شهر زهان