به گزارش روابط عمومی شهرستان مجمع عمومی عادی  به طور فوق العاده و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه با حضور اکثریت سهامداران روز دوشنبه 30/10/۹8  در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزار شد.

در این جلسه 
استماع گزارش هیئت مدیره قانونی ، در خصوص عملکرد شرکت به سمع نظر سهامداران رسید و همچنین بررسي وتصویب اصلاحیه برنامه وبودجه سال مالی منتهی به 30آذر۹۸ و بررسي وتصویب برنامه وبودجه پیشنهادی هییت مدیره برای .سال مالی منتهی به 30آذر۹۹