به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان طرح آبیاری کم فشار چاه اسحاق احمدی شاهرخت به نمایندگی از 7 پروژه بخش مرکزی افتتاح گردید.

در این مراسم مهندس درویشی مدیر جهاد کشاورزی فرمودند :تعداد خانوار بهره مند از این طرح بالغ بر 100 خانوار بوده و میزان اعتبار بلاعوض دولتی در این طرح 5220 میلیون ریال که شامل 6330 متر لوله گذاری و 35 ایستگاه برداشت آب می باشد و سرجمع اعتبار کلیه پروژه های بخش مرکزی 18000 میلیون ریال بوده است.