به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه مهندس درویشی به همراه رئیس تولیدات گیاهی شهرستان از مزارع و باغات آسیب دیده از سیل بازدید به عمل آوردند.