به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه جلسه مبارزه با زنگ زرشک در مرکز زهان با حضور مدیر جهاد کشاورزی برگزار گردید.

جلسه برنامه ریزی کنترل بیماری زنگ زرشک در مرکز جهاد کشاورزی زهان با حضور مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، فرمانده حوزه مقاومت بسیج زهان ، روسای شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای درگیر بیماری در محیط باز و با رعایت فاصله برگزار گردید.

در این جلسه ضمن توجیه حاضرین در خصوص مسائل و مشکلات بیماری ، مقرر گردید در روستاهایی که مبارزه مکانیکی (هرس شاخه های آلوده)توسط کشاورزان انجام شود با همکاری بسیج (گروه های جهادی) و جهادکشاورزی (تهیه سم و سمپاش) مبارزه شیمیایی سراسری انجام گیرد .