زنگ زرشک

باغداران محترم شهرستان زیرکوه ، با توجه به ظهور اولین نسل برگخوار #زرشک ، ضمن بازدید از باغات خود ، در اولین فرصت ، اقدام به مبارزه شیمیایی با این آفت مهم زرشک فرمایید .
 سم اختصاصی این آفت #کلرپایریفوس به میزان ۲/۵ در هزار ( ۵۰ سی سی در ۲۰ لیتر آب ) می باشد .

 اما با توجه به بارندگی های پی در پی از یک سم سیستمیک مانند #متاسیستوکس یا #کونفیدور علیه این آفت استفاده کنید ، توجه داشته باشید مبارزه علیه این آفت باید در همه باغات انجام شود .

 روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه