ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی)
 1 جواد درویشی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه 05632503321