به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه کمیته فنی برگزار گردید.

در این جلسه ضمن معارفه معاون فنی مدیریت توسط مدیر جهاد کشاورزی بحث و تبادل نظر در خصوص پروژه ها و اعتبارات سال جدید و همچنین اولویت و سیاست های سازمان جهادکشاورزی  در سال جاری پرداختند.

در ادامه جلسه مهندس درویشی به برنامه ریزی و کشت دانه های روغنی تاکید کردند.