اخطاریه هواشناسی

کاهش دمای هوا واحتمال خسارات وسرمازدگی به محصولات کشاورزی به کشاورزان توصیه می شود با توجه به کاهش محسوس 7تا10 درجه ای دما واحتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی از بعد ظهر پنج شنیه تا 22ابان ماه شنبه از تمام محصولات خود حفاظت کنید