به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی زیرکوه جلسه برنامه ریزی و هماهنگی تشکیل هیئت امناء مجتمع بارگاه بهداشتی زرشک افین برگزار گردید.

در این جلسه اعضای هیئت امناء مشخص گردید.
مهندس درویشی مدیر جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه در خصوص این جلسه گفت:مجتمع بارگاه بهداشتی زرشک افین درسطح ۱۲هکتار از محل تفاهم نامه نهضت گلخانه ای بوده که با اجرای آن یکی از مهمترین حلقه های زنجیره ارزش محصول استراتژیک زرشک ارتقا یافته و بهداشتی میشود که به طبع آن باعث افزایش درآمد کشاورزان میگردد