به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی زیرکوه مدیر جهاد کشاورزی گفت :

از ابتدای سال تا پایان آذر ماه ۵۵/۷۰۹ میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی و توسعه مکانیزاسیون بخش زراعت و باغبانی در شهرستان پرداخت شده . این تسهیلات برای خرید ۲ دستگاه کمباین برای اولین بار در شهرستان و ۱۱۹ دستگاه تیلر و انواع تراکتور و برخی ادوات کشاورزی اختصاص داشته است .