به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه امروز سوم فروردین کارشناسان کشیک مدیریت طی بازدید از مزارع گندم و جو شهرستان شاهد ریزش سن مادری دولیکوریس بودند.

 

مهندس درویشی در این خصوص گفت:این آفت جزو آفت های عمومی بوده و مبارزه آن بر عهده کشاورز می باشد .
مدیرجهادکشاورزی افزود:با توجه به خشکسالی امسال و فقیر بودن مراتع شهرستان شاهد ریزش سن مادری دولیکوریس در مزارع شهرستان هستیم لذا کشاورزان و بهره برداران نسبت به بازدید از کشت های خود اقدام و با مشورت کارشناسان جهادکشاورزی نسبت به مبارزه به موقع و موثر برای جلوگیری از بروز خسارت(سن زدگی)و کاهش عملکرد بر علیه این آفت اقدام نمایند.