به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه جلسه مدیر شهرستان با کمباین داران بومی برگزار گردید.

در این جلسه بعد از برنامه ریزی جهت برداشت به موقع مزارع شهرستان و جلوگیری از ریزش محصول، مهندس درویشی گفت:
با برداشت به موقع باید شاهد کاهش و کنترل ضایعات برداشت غلات باشین و همچنین صاحبان کمباین نسبت به ثبت نام در سامانه سوخت اقدام کنند تا به موقع سوخت مورد نیاز کمباین تامین گردد.