سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی مقام برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی (گروه تولیدی و خدماتی)، در جشنواره شهید رجایی را کسب کرد.