جناب آقای جواد درویشی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه

تلفن مستقیم : 5632503321